aktiviti Menyurih huruf hijaiyah 'fa' (Tateh Junior Childcare Centre)

source